Đảng ủy PTC2 tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị

Ngày 30/6/2022 tại Đà Nẵng, Đảng ủy Công ty Truyền tải điện 2 (PTC2) tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền.

Tham dự hội nghị có các đ/c trong Ban Chấp hành Đảng ủy, Bí thư các Chi bộ trực thuộc. Đ/c Trần Thanh Phong – Bí thư Đảng ủy PTC2 chủ trì hội nghị.

Đảng bộ PTC2 là Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) có 09 Chi bộ trực thuộc với 248 đảng viên trong đó có 28 đảng viên nữ. Nhiệm vụ Chính trị của Đảng ủy PTC2 là quản lý, vận hành lưới điện truyền tải Quốc gia an toàn, liên tục, ổn định cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh, chính trị, xã hội, an ninh, quốc phòng tại 7 tỉnh, thành phố thuộc khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

Đảng ủy PTC2 sơ kết 03 năm thực hiện Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị

Ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Quy định số 205-QĐ/TW về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền. Đảng ủy PTC2 đã chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tổ chức quán triệt, tuyên truyền, ph biến Quy định 205-QĐ/TW đến toàn thể đảng viên, cán bộ quản lý các cấp và người lao động. Việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ được thực hiện chặt chẽ hơn theo các nguyên tắc, quy định, quy chế, quy trình về công tác cán bộ. Công tác nhân sự Đại hội Đảng bộ PTC2 nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các chức danh lãnh đạo chủ chốt cấp Công ty, đơn vị được Đảng ủy EVNNPT, PTC2 chỉ đạo chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy trình, bảo đảm công khai, minh bạch, dân chủ, khách quan. Đảng ủy PTC2 đã chủ động khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong công tác cán bộ qua tự rà soát, tự kiểm tra định kỳ hằng năm, hoặc qua kiểm tra theo chuyên đề.

Để thực hiện hiệu quả các Nghị quyết, Quy định của Bộ Chính trị, Đảng ủy PTC2 đã triển khai thực hiện Quy định 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị gắn với việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Quy định số 37-QĐ/TW của BCH Trung ương “Về những điều đảng viên không được làm”, Kết luận số 21- KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XIII) “Về đẩy mạnh xây dựng, chính đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa”.

Đ/c Trần Thanh Phong – Bí thư Đảng ủy PTC2 chủ trì Hội nghị 

Hàng năm, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy PTC2 đều thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa tại 9 chi bộ kịp thời nghiêm túc. Trong đó tập trung kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ Đảng, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, trọng tâm là việc triển khai, quán triệt và thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương. Trong đó Quy định 205-QĐ/TW về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền, kết hợp với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc, chương trình công tác của cấp ủy đảng. Thực hiện tốt công tác xử lý sau kiểm tra, giám sát. Thực hiện tốt nội dung, phương pháp, những quy định trong đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên.  

Đảng ủy PTC2 đã phổ biến, triển khai quy định số 86-QĐ/TW của Bộ Chính trị quy định về giám sát trong Đảng; Hướng dẫn số 10-HD/ĐU về công tác tuyên truyền phòng, chống tham nhũng, lãng phí của Đảng ủy EVNNPT; Kế hoạch số 14-KH/ĐU về việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và UBKT các cấp; Quy định số 179-QĐ/TW, ngày 25/02/2019 của Bộ Chính trị về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ. Thực hiện nghiêm Quy định số 102-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về “Xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm”. Đồng thời, phát huy vai trò của quần chúng trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

Đ/c Lê Đình Chiến – Phó Bí thư Đảng ủy PTC2 báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Quy định số 205-QĐ/TW

Từ năm 2019 đến hết năm 2022, Đảng ủy PTC2 đã tiến hành 04 cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề đối với 09 tổ chức đảng và 09 đảng viên về trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, văn bản của Đảng. Mới đây ngày 3/6/2022, Tổ công tác của Đảng ủy EVNNPT do đ/c Phạm Lê Phú, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc EVNNPT làm Tổ trưởng đã có buổi làm việc với Đảng ủy PTC2, UBKT Đảng ủy PTC2 về việc giám sát Đảng ủy và đồng chí Bí thư Đảng ủy PTC2. Tại buổi làm việc, đ/c Phạm Lê Phú, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc EVNNPT thay mặt Tổ Giám sát đã đánh giá cao kết quả công tác lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Đảng ủy và cá nhân đồng chí Bí thư Đảng ủy PTC2 trong thời gian qua, đồng thời chỉ đạo Đảng ủy PTC2 và cá nhân đồng chí Bí thư Đảng ủy cần tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp, tăng cường hơn trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tập trung thực hiện tốt các Nghị quyết, Chỉ thị,, Quy định của Bộ Chính trị, BCH Trung ương Đảng cũng các nhiệm vụ trong tâm khác để góp phần cùng Đảng ủy EVNNPT thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị do Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao.

Những kết quả trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng tại PTC2 đã góp phần đảm bảo giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác lãnh đạo và xây dựng Đảng của PTC2. Ngăn chặn các nguy cơ chạy chức chạy quyền, kiểm soát quyền lực trong hệ thống chính trị của PTC2. 

Nhận thức của các cấp ủy Đảng về công tác kiểm tra, giám sát có nhiều chuyển biến, đã quán triệt, triển khai tốt các văn bản chỉ đạo, nghị quyết, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát. Các cuộc kiểm tra ngày càng được nâng cao về chất lượng, đã tập trung vào kiểm tra những lĩnh vực quan trọng, có nhiều bức xúc, dễ phát sinh tiêu cực. Sau mỗi cuộc kiểm tra đã giúp Đảng ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo, điều hành công ty thực hiện tốt công tác cán bộ, đảm bảo đúng các quy định của Pháp luật. Qua đó đã tạo ra sức mạnh tổng hợp để thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ của Đảng bộ các năm vừa qua

Có được những thành công là Đảng ủy PTC2 luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy EVNNPT, sự ủng hộ và tạo điều kiện của các cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương, cộng với sự đoàn kết, n lực, vượt khó của đội ngũ cán bộ, đảng viên và CNVC-LĐ. Hội nghị đã rút ra 7 bài học kinh nghiệm cũng như đề ra 7 giải pháp cơ bản để tiếp tục triển khai thực hiện Quy định số 205-QĐ/TW trong thời gian tới.

Tags: PTC2 , EVNNPT
Tác giả: Quang Thắng
Tin liên quan