Những điểm mới trong nhận diện thương hiệu EVN

Ngày 29/7/2021, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã có Quyết định số 971/QĐ-EVN ban hành Hệ thống nhận diện thương hiệu EVN và Quyết định số 972/QĐ-EVN ban hành Hệ thống nhận diện thương hiệu của các đơn vị thành viên EVN.
Theo đó ngày 23 tháng 8 năm 2021 Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) có VB số: 3354/EVNNPT-PC+VP+TCNS+TT về việc áp dụng thương hiệu của EVN và EVNNPT.
Ngày 30 tháng 8 năm 2021 Công ty Truyền tải điện 1 có văn bản số: 4466/PTC1-KTTTPC+VP+TCNS về việc áp dụng Hệ thống nhận diện thương hiệu của EVN và EVNNPT.
Toàn bộ các Quyết định ban hành Hệ thống nhận diện thương hiệu EVN; Quyết định Ban hành Hệ thống nhận diện thương hiệu của các đơn vị thành viên EVN; Hướng dẫn áp dụng Hệ thống nhận diện thương hiệu của EVN và các đơn vị thành viên EVN; Hệ thống nhận diện thương hiệu của EVN và các đơn vị của EVN 

Video clip khác
Thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Video clip
Nhà tài trợ